Copyrights / Disclaimer

Copyrights / Disclaimer

Disclaimer
De eigenaren besteden de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website.

Copyrights
De informatie op deze website mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaren van de website.
De informatie is van toepassing op het geheel als ook op de afzonderlijke delen.
De intellectuele eigendomsrechten en andere rechten op afbeeldingen, teksten, video’s / animaties zijn van de eigenaar van de website. Dat betekent dat u alles wat wij hebben gemaakt op Oogartsen.nl niet op bijvoorbeeld andere websites mag gebruiken. U zult eerst schriftelijke toestemming moeten vragen.

Aansprakelijkheidsuitsluiting
Het is mogelijk, dat er in zowel de website Oogartsen.nl , als in de aan deze website gelieerde sites, onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, kan de website geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft en/of actueel is.
De eigenaren van de website en gelieerde STZ ziekenhuizen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor direct of indirecte schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. Ook zijn ze niet verantwoordelijk voor onjuistheden of tekortkomingen in de folders (bijv. niet up-to-date behandelingsmogelijkheden) of voor uw schade als gevolg van het gebruik van de adviezen op Oogartsen.nl. De informatie op Oogartsen.nl is niet bedoeld als vervanging voor contact of een afspraak met uw huisarts of medisch specialist. Bij vragen of onduidelijkheden, neem dan contact op met uw huisarts of specialist!

De eigenaren aanvaarden evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Dit geldt tevens voor het gegeven advies (via e-mail) door een medewerker of een der oogartsen, vallend onder rubriek Algemene informatie: “vraag en advies”. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, de medewerker is niet verantwoordelijk voor de evt foutieve informatie.

Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker (zie copyright bij “Algemene informatie”). De gebruiker kan geen rechten ontlenen aan de informatie die te vinden is op de website, waaronder de informatie over de Keuringseisen Gezichtsvermogen.

Links of verwijzingen
Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van de oogartsen.nl website. De “links” voeren naar informatiebronnen die door anderen dan www.oogartsen.nl worden beheerd en waarover de auteur/eigenaar geen controle heeft. Zij geven geen garantie met betrekking tot de inhoud en de betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook. Als u op uw website een hyperlink wilt plaatsen naar Oogartsen.nl, dan is dat toegestaan

E-mail disclaimer
Hoewel aan alle informatie en advisering via de e-mail de grootst mogelijke aandacht en zorg is besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De medewerkers en oogartsen die uw vragen beantwoord hebben via e-mail aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van deze adviezen. Voor gerichte en specifiek op uw situatie afgestemde advisering raden wij u aan om een afspraak te maken op de polikliniek van uw oogarts of in het nabij gelegen ziekenhuis. Bij rubriek “Algemene informatie: “vraag en advies” kunnen vragen worden gesteld.

 

error: Niets van deze website mag worden gekopieerd
Scroll naar boven