Privacy en disclaimer

Privacy en disclaimer

Inhoudsopgave:

  1. Copyrights
  2. Disclaimer

Copyrights
De informatie op deze website mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van de website (zie contactformulier). De informatie is van toepassing op het geheel als ook op de afzonderlijke delen.

Disclaimer

E-mail disclaimer
Hoewel aan alle informatie en advisering via de e-mail de grootst mogelijke aandacht en zorg is besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De medewerkers en oogartsen die uw vragen beantwoord hebben via e-mail aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van deze adviezen. Voor gerichte en specifiek op uw situatie afgestemde advisering raden wij u aan om een afspraak te maken op de polikliniek van uw oogarts of in het nabij gelegen ziekenhuis. Bij rubriek “Algemene informatie: “vraag en advies” kunnen vragen worden gesteld.

Aansprakelijkheidsuitsluiting
Het is mogelijk, dat er in zowel de website oogartsen.nl , als in de aan deze website gelieerde sites, onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, kan de website geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft.
De eigenaren van de website en gelieerde STZ ziekenhuizen (waaronder DZ) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor direct of indirecte schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. Ook zijn ze niet verantwoordelijk voor onjuistheden of tekortkomingen in de folders (bijv. niet up-to-date behandelingsmogelijkheden). De eigenaren aanvaarden evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken.
Dit geldt tevens voor het gegeven advies (via e-mail) door een medewerker of een der oogartsen, vallend onder rubriek Algemene informatie: “vraag en advies”. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, de medewerker is niet verantwoordelijk voor de evt foutieve informatie.

Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker (zie copyright bij “Algemene informatie”).
De gebruiker kan geen rechten ontlenen aan de informatie die te vinden is op de website, waaronder de informatie over de Keuringseisen Gezichtsvermogen.

Links of verwijzingen
Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van de oogartsen.nl website. De “links” voeren naar informatiebronnen die door anderen dan www.oogartsen.nl worden beheerd en waarover de auteur/eigenaar geen controle heeft. Zij geven geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.

error: Niets van deze website mag worden gekopieerd
Scroll naar boven